نحوه پرداخت محصول

مشتری عزیز دقت فرماید که پراخت هزینه محصول قبل از ارسال میباشد .